ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ I-LOVEGREECE.COM

Το i-lovegreece.com σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα i-lovegreece.com τεκµαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, εγκρίνει και πλήρως αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οτιδήποτε από τα παρακάτω, παρακαλείστε να εγκαταλείψετε άμεσα την ιστοσελίδα i-lovegreece.com και να µην κάνετε χρήση αυτής.  

 1. ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

  Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, γραφικά, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες και λογότυπα του i-lovegreece.com, κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Κ. Σπανός & Σία Ε.Ε. καθώς ανά περίπτωση και του εκάστοτε δικαιούχου-τρίτου διαφημιζόμενου, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, σύνδεση, “φόρτωση”, ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του i-lovegreece.com. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο i-lovegreece.com, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, οργανισμών, σωματείων κλπ., αποτελούν ατομική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, έχετε απέναντι σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Το i-lovegreece.com σέβεται την επιθυµία σας για προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται µόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διευθύνσεις κλπ.) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση επικοινωνίας σας με διαφημιζόμενους ή/και δεσμούς - άλλους δικτυακούς τόπους, το i-lovegreece.com δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα µας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισµένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε µε την ιστοσελίδα, η ηµεροµηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνον με την παρουσία και συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 3. Σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες

  Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες διαφημιζόμενων. Το i-lovegreece.com ουδεμία ευθύνη έχει ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο το i-lovegreece.com ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της ιστοσελίδας μας δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 4. Εγγυήσεις – Αποκλεισμός Ευθύνης

  Το i-lovegreece.com καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπεται από ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση όμως το i-lovegreece.com δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ορθότητας των στοιχείων αυτών και ουδεμία ευθύνη υπέχει, ακόμα και αμέλεια, για τυχόν θετικές ή αποθετικές ή έμμεσες ή συνακόλουθες ζημίες από επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή/και από χρήση των υπηρεσιών της ή/και των πληροφοριών ή/και σχολίων-κριτικών των μελών/διαφημιζομένων, που περιέχονται σε αυτήν. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε πληροφόρηση καθώς και η πρόσβαση, η επικοινωνία και η σύναψη οποιαδήποτε συμφωνίας με τον διαφημιζόμενο στο i-lovegreece.com γίνεται µε δική σας ευθύνη και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο, που πιθανόν ήθελε προκύψει. Το i-lovegreece.com σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόµενες ζηµίες, που σχετίζονται µε τις καταχωρημένες πληροφορίες, υπηρεσίες, σχόλια-κριτικές στην ιστοσελίδα.

 5. Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

  Το i-lovegreece.com διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας συμφωνίας, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον διαδικτυακό του τόπο, χωρίς καμία προειδοποίηση, μέσω αποκλεισμού της διεύθυνσης IP σας, ιδίως σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων. Το i-lovegreece.com δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επανελέγχετε τους παρόντες όρους. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας i-lovegreece.com είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζηµίωση του i-lovegreece.com, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών του σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών της συµβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά την ιστοσελίδα i-lovegreece.com ή απλώς επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οτιδήποτε παρακαλούμε αποστείλετε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please publish modules in offcanvas position.